HÅLLBARHET

Att bygga mer cirkulärt: Nytt kontorshus i Göteborg

Contact image Anna Gardberg Anna Gardberg
Genom att öka det cirkulära byggandet kan klimatomställningen gå snabbare. När Skanska Fastigheter utvecklar ett nytt kontorshus i kvarteret Gullbergsvass i Göteborg återbrukas material från byggnaden som rivits.

Hur kan cirkulärt byggande ökas – med målet att få till en snabbare klimatomställning? Ett sätt är att återbruka så mycket som möjligt av rivningsmaterialet när befintliga byggnader rivs. Det här är något som har tagits fasta på när Skanska Fastigheter utvecklar ett nytt kontorshus på Kilsgatan i Gullbergsvass i centrala Göteborg.

 

I största möjliga mån är Skanska Fastigheters ambition att behålla och rusta befintliga fastigheter. I det här fallet behövde byggnaden “Holmens” trots det rivas då husets stomme inte hade tillräckliga våningshöjder och för att optimera volymen och skapa funktionella ytor var rivning en förutsättning. Efter noggrann översyn har rivningsmaterial tagits om hand för att användas i byggandet av det nya kontorshuset.

 

Näringsliv och fastighetsägare skalar upp återbruk av material

 

Arbetet med fokus återbruk är bland annat ett resultat av att Skanska tar aktiv del i ”Handslaget”, ett initiativ med syfte att öka det cirkulära byggandet i Göteborg. Näringsliv och fastighetsägare har enats om att skala upp återbruket av material. Det för att få till en snabbare klimatomställning, vilket går helt i linje med Skanskas egna klimatmål.

 

– För att komma framåt i hållbarhetsarbetet behöver man kraftsamla och hjälpas åt, och det är precis vad det här löftet handlar om. Vi fastighetsägare behöver gemensamt ställa krav på marknaden för att åstadkomma en förändring, säger Matilda Moberg som är projektutvecklingschef och hållbarhetsansvarig på Skanska Fastigheter Göteborg.

 

Återbruk används funktionellt och ger kontorshuset karaktär

 

Skanska Fastigheter tog hjälp av återbrukskonsulter som först inventerade den byggnad som skulle rivas. Vad kunde tas till vara för att användas i det nya kontorshuset? Det visade sig att det fanns massor – fönsterpartier, fasadplåtar, trappräcken, kalkstensplattor, undertaksplattor, ledbelysning och en stor mängd fasadtegel. Det återbrukade materialet har setts över och kommer att kunna användas på funktionella och kreativa sätt – som att gamla fönster kan bli växthus och gamla trappräcken konst.

 

Den stora åtgärden är fasadteglet som kommer att återanvändas, till exempel i fasaden på den nya fastigheten och kanske blir det också en välkomnande receptionsdisk i det nya kontorshuset.

 

Dessutom kunde det som inte var användbart för det nya kontorshuset säljas vidare, för att komma till nytta hos andra. Exempel på det är vitvaror, toaletter och handfat, brandsläckare och dörrar.

 

Ny typ av arbetsprocess för arkitekter och leverantörer

 

Vad är då utmaningen när man bygger med återbrukat material?

 

– Att det är en helt annan typ av arbetsprocess och många människor som måste med på tåget. Vi har arkitekter, konstruktörer och leverantörer som också måste förstå vad det innebär att jobba cirkulärt.

 

– Men det finns ingen väg tillbaka. Om vi ska nå våra klimatmål måste vi tänka nytt och utmana oss själva, konstaterar Matilda.

 

Vad den intilliggande fastigheten på Kilsgatan 10 kommer användas till är ännu inte beslutat. Skanska ser över användbara och kreativa lösningar som coworking, utställningsytor, eller kanske studentbostäder?

 

Skanska Fastigheters nya kontorshus i Gullbergsvass, Göteborg

 

Yta: 21 000 kvm.

Gammalt möter nytt: Den nybyggda delen ska införlivas med den befintliga fastigheten “Holmens” från 1888 som bevarats i kvarteret för sitt kulturhistoriska värde. Olika typer av återbrukat material kommer att användas och synliggöras i det nya kontorshuset.

Inflyttning: Den nya fastigheten väntas stå klar 2026, och ska hållbarhetscertifieras med både NollCO2 och LEED.

 

 

Återbrukskonsultation – så fungerar det

 

Emelie Sjölander är återbrukskonsult på Återbruksbyrån, som arbetat tillsammans med Skanska Fastigheter med återbruksprojektet vid Gullbergsvass. Hon kan berätta mer om hennes och kollegernas arbete som återbrukskonsulter.

 

– Vi har både en rådgivande roll, för fastighetsägare och byggbolag, och en praktisk roll. Den praktiska delen är störst och handlar dels om att cirkulera produkter internt för ett företag, men framför allt om externt återbruk. Vi gör en hel del återbruksbedömningar, som den vi gjorde för Skanska. Vi arbetar också med att köpa och sälja återbrukbart material, vi har ett lager centralt i Göteborg på ca 1 000 kvadratmeter. Förutom cirkulation av byggmaterial arbetar vi med återbruksinredning.

Berätta om projektet vid Gullbergsvass.


– Efter vår återbruksbedömning gick vi igenom rapporten tillsammans med Skanska och Skanska valde då tillsammans med oss att internt spara tunga material såsom stora glaspartier i fasad, tegel och fasadplåt. Övrigt återbrukbart material valde vi att cirkulera externt genom försäljningar. När projektet var avslutat levererade vi ett återbrukskvitto som visar på den avfalls- och klimatvinst som gjorts tack vare återbruk. I slutänden blev det både en ekonomisk- och miljömässig vinst för Skanska.

Vilka utmaningar finns med att arbeta med återbruk?


– Mycket handlar om att ändra inställningen. Många tror att det är väldigt krångligt och dyrt att välja återbruk, så är det inte. Man behöver bara jobba på rätt sätt. Vi brukar också trycka på att vi kan göra mer om vi kommer in tidigt i ett projekt.

 

Vad ser ni framåt?

– Det finns en stor vilja och ett stort driv att återbruka och jag tror att det är en utveckling som kommer att gå åt rätt håll. Det finns redan lagkrav på att det ska göras återbruksinventering innan rivning och fler lagar ser ut att tillkomma.

 

Det här är Handslaget

 

Göteborgs stad, Business Region Göteborg och flera fastighetsägare, bland andra Skanska, har lovat att öka återbruket i samband med att det byggs nytt i staden. Målet är att få till konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande, och etablera en fungerande återbruksmarknad i Göteborgsregionen.

Skanska Fastigheter lovar bland annat att:

  • Ställa krav på återbruk i upphandlingar.
  • Sätta egna mål för arbetet med återbruk och cirkulärt byggande.
  • Öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera fastigheter inför renovering eller rivning.
  • Samverka för att hitta gemensamma lösningar.

 

Hyllie Terrass – ännu ett kontorshus med cirkulärt byggande

 

I Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö har återbruk varit en central idé.  Återvunnen armering finns i stommen, gamla fönsterglas har blivit nya och inredning har skapats av byggspill och överbliven betong.

 

Publicerad: 2024-03-26